POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ I KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

Niezwykle ważna jest dla nas ochrona Państwa danych osobowych i postępowanie z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (w skrócie „RODO”), które określają nowe ramy prawne dla ochrony danych osobowych. Nowe przepisy w szczególności wzmacniają i doprecyzowują prawa osób, których dane dotyczą oraz obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe. Wprowadziliśmy szereg zmian w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, aby ochrona danych osobowych była skuteczniejsza. Jedną ze zmian jest rozszerzenie zakresu obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są przetwarzane.

Mając na uwadze powyższe przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Przedstawiona poniżej informacja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej i klientów sklepu internetowego.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mateusz Adamski będący prezesem spółki: SPARK-TECH Sp. z o.o. (dalej: „administrator”), NIP: 6772391908, REGON: 362273329 Adres i dane kontaktowe administratora: Rynek Główny 28, 30-010 Kraków, telefon: +48 123110032, e-mail: office@spark-tech.eu, strona internetowa: spark-tech-lab.com

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zawartej w konsekwencji złożenia zamówienia w sklepie internetowym, jak również prowadzenia konta na stronie sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (przewidzianych w szczególności w ustawie o podatku od towarów i usług – wystawienie faktury, Ordynacji Podatkowej w zakresie przechowywania dokumentacji), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, za które administrator uznaje w szczególności: prowadzenie analityki zamówień oraz planowania biznesowego, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, marketing bezpośredni produktów i usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym obsługę księgową, firmom z którymi współpracujemy przy dostarczaniu Państwu zamówionych towarów, operatorom płatniczym, z którymi współpracujemy w celu otrzymania płatności za zakupione przez Państwo towary, podmiotom świadczącym na nasze zlecenie usługę wysyłki informacji handlowej oraz podmiotom i organom, którym administrator zobowiązany jest udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane będą przechowywane, w przypadku zgody – nie dłużej niż do momentu odwołania zgody, a w pozostałym zakresie przez okres niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, prowadzenia analityki zamówień, planowania biznesowego oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania relacji. Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

a także prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, oraz
 • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji danej umowy (zamówienia w sklepie internetowym) i brak ich podania uniemożliwia zawarcie i realizację umowy (zamówienia).

 

 

KONTAKT

office@spark-tech.eu

tel.: 572260126

Spark-Tech sp. z o.o.
Rynek Główny 28,
31-010 Kraków, Polska

Wykonanie i wsparcie: abami agencja