Regulamin sklepu internetowego sparkbiom.pl

Sklep Internetowy SPARKbiom dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać żadnych praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Spis treści

  1. Postanowienia ogólne
  2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
  3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
  4. Sposoby i terminy płatności za produkt
  5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu
  6. Gwarancja, reklamacja i zwroty produktu
  7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
  8. Prawo odstąpienia od umowy
  9. Postanowienia końcowe

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy SPARKbiom, dostępny pod adresem internetowym sparkbiom.pl, prowadzony jest przez SPARK-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków — wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000057189, numerem NIP 6772391908 oraz numerem REGON 362273329. Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków. Adres poczty elektronicznej: office@spark-tech.eu, numer telefonu: 123110032.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i na podstawie podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4. Definicje:

1.4.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.3. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;– która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchom będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.9. Sklep internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: sparkbiom.pl.

1.4.10. Sprzedawca / Usługodawca – Sklep internetowy SPARK-biomSCAN, dostępny pod adresem internetowym sparkbiom.pl, prowadzony jest przez SPARK-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Kraków — wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000057189, numerem NIP 6772391908 oraz numerem REGON 362273329. Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków.

1.4.11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. Sklep internetowy SPARKbiom jest dedykowany wyłącznie dla pacjentów, nie prowadzi sprzedaży ani świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców. Jego oferta skierowana jest do osób fizycznych, które szukają specjalistycznych usług diagnostycznych z zakresu sekwencjonowania mikrobiomu.

1.4.14. Ustawa o Prawach Konsumenta / Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.4.15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

2.1. Formularz Zamówienia: Proces składania zamówienia w Sklepie Internetowym rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego produktu do elektronicznego koszyka. Aby złożyć zamówienie, Klient musi wypełnić Formularz Zamówienia i potwierdzić chęć zakupu, klikając „ZAMAWIAM i PŁACĘ”. Usługa ta jest świadczona bezpłatnie i ma charakter jednorazowy.

2.2. Wymagania techniczne: Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędny jest komputer lub urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox 11.0+, Internet Explorer 7.0+, Opera 7.0+, Google Chrome 12.0.0+), dostęp do e-mail, minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768, oraz włączona obsługa plików Cookies i JavaScript.

2.3. Zasady korzystania: Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami, oraz z poszanowaniem praw autorskich. Wprowadzane dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.1.1. Pisemnie na adres: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków;

2.4.1.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na  adres: office@spark-tech.eu.

2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:

2.4.2.1. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

2.4.2.2. Żądania Usługobiorcy;

2.4.2.3. Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

2.5. Usługi: Informacje o usługach nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, z cenami określonymi za pośrednictwem Serwisu.

2.5.1 Opis usługi:

2.5.1.1 Klient zobowiązuje się do zapłaty, odbioru zestawu pobraniowego, uzupełnienia formularza „zlecenie badania diagnostycznego” oraz opcjonalnie formularza „Wywiad medyczny”, pobrania próbki biologicznej, oraz jej odesłania zgodnie z instrukcją.

2.5.1.2. Sprzedawca zobowiązuje się do wysyłki zestawu, wykonania badania, analizy wyników, oraz przygotowania raportu.

3. Warunki zawierana umowy sprzedaży

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

3.3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1 Regulaminu.

3.3.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu.

3.5. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. Sposoby płatności za produkt

4.1. Sposoby i terminy płatności za produkt:  Sprzedawca oferuje Klientom możliwość dokonania płatności za zakupione produkty za pośrednictwem systemu Przelewy24. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z tego systemu płatności, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej Przelewy24.

5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostarczenie Zestawów pobraniowych oraz wysyłka Materiału Biologicznego realizowane są jedynie w dni robocze (od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy, sobót i niedziel). Do realizacji zamówień złożonych w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Spark-Tech przystąpi następnego dnia roboczego.

5.3. Nie ma możliwości osobistego odbioru Zestawów pobraniowych z siedziby Spark-Tech, ani też osobistego dostarczenia Materiału Biologicznego do Spark-Tech.

5.4. Badanie mikrobiomu jest wykonywane po dostarczeniu zestawu pobraniowego do laboratorium Spark-Tech. Standardowy czas realizacji badania to 7 dni roboczych. Dla szczegółowej analizy, opartej na wypełnionym wywiadzie medycznym, pełny wynik badania będzie dostępny do 14 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Pacjent otrzymuje wynik badania na podany email w formie zakodowanego pliku PDF lub, po kontakcie telefonicznym ze Spark-Tech na nr: +48 123110032, w formie papierowej na podany adres stacjonarny.

6.  Reklamacje

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.2.1. Pisemnie na adres: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków;

6.2.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@spark-tech.eu;

6.3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.3.1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);

7.3.2. Wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);

7.3.3. Pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. Prawo odstąpienia od umowy

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. Pisemnie na adres: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków;

8.1.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@spark-tech.eu;

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy o świadczenie usług związanych z badaniem mikrobiomu przez Spark-Tech, jeżeli laboratorium otrzyma próbkę do badania przed upływem 14 dni od złożenia zamówienia przez sklep internetowy. Usługa rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Spark-Tech próbki do analizy. Po rozpoczęciu realizacji usługi konsument traci prawo do odstąpienia od umowy. Złożenie zlecenia na wykonanie badania mikrobiomu jest jednoznaczne ze zgodą konsumenta na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi po dostarczeniu jej do laboratorium Spark-Tech.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

9.2. Zmiana Regulaminu:  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

KONTAKT

office@spark-tech.eu

tel.: 572260126

Spark-Tech sp. z o.o.
Rynek Główny 28,
31-010 Kraków, Polska

Wykonanie i wsparcie: abami agencja